පුවත් සහ සිදුවීම්

වැව් දහසක් ගම්දහසක් යටතේ...

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ මගින් ක්‍රියාත්මක වැව් දහසක්  - ගම් දහසක්  සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  වැව් දහයක්  සංවර්ධනය කිරීමට පියවරගෙන  තිබේ.  මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතලේ ඊරියගොල්ල  වැවේ සංවර්ධන කටයුතු කෘෂිකර්ම අමත්‍ය ...

මිලියන 50ක වියදමින් මාතල...

මාතලේ නගර සංවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව රුපියල් මිලියන 50 ක වියදමින් ඉදිවන මාතලේ නගරයේ  ගොංගාවෙල බස්නැවතුමේ සංවර්ධන කටයුතු මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  විසින් පසුගිය  9...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

2018 දෙසැම්බර් මස විශේෂ වැඩසටහන් හා රැස්වීම්

2018 දෙසැම්බර් මස විශේෂ වැඩ සටහන් 2018 දෙසැම්බර් මස විශේෂ ව...

ඉදිරි වැඩ සටහන

  දිනය ඉටු කරන රාජකාරිය ස්ථානය 1 සිකුරාදා    ...

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

GA Matale

එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතා

වැඩිදුර තොරතුරු