• ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය

දුරකථන අංකය :-066-2230926

ෆැක්ස් අංකය :- 066-2117117

විද්‍යුත් තැපැල :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • ආයතන ප්‍රධානි

         st 3 

    සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( දිස්ත්‍රික් )

    චමින්ද අමරවීර  මහතා

    දුරකථන අංකය               :-0773957890

 

 

 

 අංශය මඟින් සිදු කරනු ලබන කාර්යයන් :-

  1. I. ආපදා කළමනාකරණය මඟින් රාජ්‍ය නිලධාරින්,ග්‍රාමීය ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම් හා පුහුණු කිරීම්.
  1. II. දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්,ග්‍රාමීය මට්ටමින්,ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සහ ආයතන මට්ටමින් ආපදා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම්.
  2. III. අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති හඳුනා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  1. IV. හදිසි ආපදා අවස්ථාවන්හි දී ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කටයුතු සිදු කිරීම.
  1. V. ආපදා සහන සේවා කටයුතු සිදු කිරීම.

 

            නම                                              

           තනතුර

      ඉටු කරන රාජකාරි

01.  චමින්ද අමරවිර

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( දිස්ත්‍රික් )

ඉහත දැක්වු කාර්යයන් මෙහයවීම හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.

02.  එම්.ජී. කුඩාබණ්ඩා 

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සහකාර

පෙර සුදානම් හා සැලසුම්,සුළු අක් මුදල්.

03.  එල්.එන්.ටී.හේරත්

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සහකාර

අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති,ප්‍රවාහන,හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීම,හදිසි ආපදා උපකරණ.

04.  එම්.වික්‍රමසිංහ

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සහකාර

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්,NBRO,හදිසි ප්‍රතිචාර,පැමිණිම.

  05.තනුෂිකා සිරිවර්ධන

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සහකාර

නිවාඩු,මාසික කළ වැඩසටහන්,ඉදිරි වැඩසටහන්,තොග,මාසික ප්‍රගතිය.

06.  කේ. සුනීතාජයසේකර

ආපදා සහන සේවා නිලධාරි

( සංවර්ධන නිලධාරිි )

දිස්ත්‍රික් ආපදා සහන සේවාවලට අදාළ සියලුම කටයුතු සිදු කිරීම.

07.එන්.එම්.එම්.උපේක්ෂා

උපාධීධාරී අභ්‍යාසලාභී

නිවාසාධාර අයදුම්පත් ගෙන්වා ගැනීම පරීක්ෂා කිරීම,ජා.ර.භාර අරමුදල් මණ්ඩලය වෙත යොමු කිරීම,ඵලදායීතාවය,නැවත පදිංචි කිරීම,දි.ලේ.කාර්යාල ලිපි.

 08.එම්.කුලතුංග

කාර්යාල කාර්ය සහායක

ලිපි තැපැල් කිරීම,කාර්යාලය නිසිලෙස පිලියෙල කිරීම,කාර්යාලය විවෘත කිරීම හා වැසීමේ රාජකාරිය,දුරකථන පණිවිඩ ලබා ගැනීම,ෆැක්ස් යැවීම හා ලිපි ඡායා පිටපත් ගැනීම.

 09.එච්.ඒ.කරුණාතිලක

රියදුරු

ධාවන සටහන් පවත්වාගෙන යාම,නියමිත වේලාවට සේවාවන් ඉටුකිරීම,නිල රථයේ පූර්ණ ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීම,ලොග් සටහන් විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම.