දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ භාවිතා කරන කළමනාකරණ මෘදුකාංග පද්ධතිය භාවිතා කිරිමේ දී යම් ගැටලුවක් හෝ විමසීමක් වේ නම් පහත ක්‍රමය ඔස්සේ විමසීම් කරන්න.

  •  Whatsapp Group සම්බන්ධ වන්න Clike Here
  • Whatsapp කැමරාව භාවිතයෙන් QR කේතය පරිලෝකනය කරන්න
  • shared qr code