ත්‍රීපිටකය ජාතික උරුමයක් ලෙස නම් කිරීම

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

වැව් දහසක් ගම්දහසක් යටතේ...

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ මගින් ක්‍රියාත්මක වැව් දහසක්  - ගම් දහසක්  සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  වැව් දහයක්  සංවර්ධනය කිරීමට පියවරගෙන  තිබේ.  මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතලේ ඊරියගොල්ල  වැවේ සංවර්ධන කටයුතු කෘෂිකර්ම අමත්‍ය ...

test news

Sri Jayawardhanapura was the capital of Kotte Kingdom which was founded in 1412. After 1551 the increasing power of the Portuguese became a threat to the independence of Sri Lanka....

Meeting & GA Programme

2017 වර්ෂය සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව සහ නිවාස ක...

මාසය දිනය වේලාව ජනවාරි 2017/01/20 පෙ.ව. 9.00 - ප්‍රාදේශීය ල...

மாவட்ட செயலாளர்

திரு. சுனில் கன்னங்கர

மேலும் பார்க்க