ඡන්දහිමි නාමලේඛනය - 2020 කෙටුම්පත
ඔබගේ නම ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම-2020 කෙටුම්පත-Click Here

 

ඡන්ද ප්‍රදේශය ඡන්ද කොට්ඨාස  සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි  ඡන්ද හිමියන් සංඛ්‍යාව
අ- දඹුල්ල 108 142,138
ආ- ලග්ගල 72 74,409
ඇ- මාතලේ 62 90,964
ඇ- රත්තොට 82 100,058
මුළු ගණන 324 407,569
     
     

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ඡන්ද දායකයන් සංඛ්‍යාව  - 2019

ඡන්ද ප්‍රදේශය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි වසම් ජන්ද  සංඛ්‍යාව එකතුව මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව
දඹුල්ල පල්ලේපොල 44 25,308

142,138

 

407,569
ගලේවෙල 59 59,158
දඹුල්ල 59 57,672
ලග්ගල අඹන්ගග 20 13,495 74,409
නාඋල 46 23,455
ලග්ගල පල්ලේගම 35 12,480
විල්ගමුව 39 24,979
මාතලේ මාතලේ 52 64,990 90,964
යටවත්ත 56 25,974
රත්තොට උකුවෙල 73 55,858 100,058
රත්තොට 54 44,200