ඡන්ද ප්‍රදේශය ඡන්ද කොට්ඨාස  සංඛ්‍යාව ලියාපදිංචි  ඡන්ද හිමියන් සංඛ්‍යාව
අ- දඹුල්ල 108 137704
ආ- ලග්ගල 72 72607
ඇ- මාතලේ 62 88115
ඇ- රත්තොට 82 97360
මුළු ගණන 324 395786
     
     

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ඡන්ද දායකයන් සංඛ්‍යාව  - 2017

ඡන්ද ප්‍රදේශය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි වසම් ජන්ද  සංඛ්‍යාව එකතුව මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව
දඹුල්ල පල්ලේපොල 44 24766

137,704

 

395,786
ගලේවෙල 59 57450
දඹුල්ල 59 55488
ලග්ගල අඹන්ගග 20 13242 72,607
නාඋල 46 22893
ලග්ගල පල්ලේගම 35 12131
විල්ගමුව 39 24341
මාතලේ මාතලේ 52 62717 88,115
යටවත්ත 56 25398
රත්තොට උකුවෙල 73 54220 97,360
රත්තොට 54 43140