අනු
අංකය
නම

ග්‍රාම නිලධාරී
වසම් සංඛ්‍යාව

1 අඹන්ගග කෝරළේ 20
2 උකුවෙල 73
3 ගලේවෙල 59
4 නාඋල 52
5 පල්ලේපොල 44
6 මාතලේ 52
7 යටවත්ත 56
8 රත්තොට 54
9 ලග්ගල පල්ලේගම 37
10 විල්ගමුව 39
11 දඹුල්ල 59
  මුළු වසම් සංඛ්‍යාව 545
     

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් තොරතුරු.

 

 

Grama Niladari Division Map

gn