මහනගර සභා දුරකථන අංකය
මාතලේ 066-2222276
දඹුල්ල 066-2285275
ප්‍රාදේශීය  සභා  
මාතලේ 066-2225724
යටවත්ත 066-2247275
රත්තොට 066-2255601
උකුවෙල 066-2244270
පල්ලේපොල 066-2247453
අඹන්ගග කෝරළේ 066-5671623
ලග්ගල පල්ලේගම 066-2275075
විල්ගමුව 066-2250075
දඹුල්ල 066-2284775
ගලේවෙල 066-2289275