පළාත් පාලන  ආයතනය නම තනතුර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
මාතලේ මහ නගර සභාව   නගරාධිපති 066-2222276  
දඹුල්ල මහ නගර සභාව ජාලිය ඕපාත මහතා නගරාධිපති 066-2283400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මාතලේ ප්‍රාදේශීය සභාව කපිල බණ්ඩාර හේන්දෙනිය මහතා සභාපති 066-2225724 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
යටවත්ත  ප්‍රාදේශීය සභාව ලාල් අත්තනායක මහතා සභාපති 066-2247275 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව යූ.ජී.ටී. කුමාරසේන තෙන්නකෝන් මහතා සභාපති 066-2255275  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව ඩී.ඩබ්.එම්. චේතියරත්න මහතා සභාපති 066-2243592  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පල්ලේපොල  ප්‍රාදේශීය සභාව ජගත් වසන්ත දිසානායක මහතා සභාපති 066-2247453 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ගලේවෙල  ප්‍රාදේශීය සභාව එම්.පී.ආර්. ජයතිලක මහතා සභාපති 066-2284660  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දඹුල්ල  ප්‍රාදේශීය සභාව කේ.ජී. සෝමතිලක මහතා සභාපති 066-2286143 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අඹන්ගගකෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව එන්. යෝගරාජ් මහතා සභාපති 066-5671623  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ලග්ගල පල්ලේගම ප්‍රාදේශීය සභාව එස්.එම්.එස්.ඩී. සේනාරත්න මහතා සභාපති 066-2275075  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විල්ගමුව - ප්‍රාදේශීය සභාව කේ.ඒ.ජී. තෙන්නකෝන් මහතා  සභාපති  066-2250075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නාඋල - ප්‍රාදේශීය සභාව සනත් දසනායක මහතා සභාපති 066-2246539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mt p