User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
GA Matale

එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරා මහතා
දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දුරකථන : 066-2222236, 071-4070263

ෆැක්ස්   : 066-22222235

ඊ-මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 nisantha k

ඩී.ආර්.නිශාන්ත කරුණාතිලක  මහතා
අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන)

දුරකථන : 066-2222413, 070-3554943  /077-3554943

ෆැක්ස්     : 066-2226542

විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 i wijetilake

අයි.ඩී.ජී ඉෂාන් විජේතිලක මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)

දුරකථන :  066-2226673, 077-3403028

ෆැක්ස්   :  066-2226542


acc

එස්.කේ.  තිලකරත්න මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දුරකථන : 066-2222785 , 077-3455166

ෆැක්ස්   : 066-2222785

........................................................................................................................................................................


adp

සජීවා විතානගේ  මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන : 066- 2222143

ෆැක්ස්   : 066-2222143

 


සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

ඩබ්.එම්.පී.එස්  විජේසුරිය  මෙනවිය

දුරකථන : 066-2222215

ෆැක්ස් : 066-2226542

 

 

 
   

4

කේ.පි.බි. පල්ලේකුඹුර මහතා

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු

දුරකථන : 066-2222319

ෆැක්ස්   : 066-2222235


 

 ශාන්ත සුරවීර මහතා

ගණකාධිකාරි

දුරකථන : 066-2224655


 

ශීරෝමි හුණුකුඹුර  මිය

පරිපාලන නිලධාරි

දුරකථන -  066-2222700, 071-4471329


   

 

අජිතා  මානික්‍රම  මිය

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන : 066-2227955, 071-2989146 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආපදා කළමනාකරණ )

චමින්ද අමරවීර මහතා

දුරකථන : 066-2230926, 077-3957890

ෆැක්ස් : 066-2117117


g dumy newb dumyb dumy