නම                                       තනතුර දුරකථන                  ජංගම දුරකථන                   Fax Personal E-Mail Official E-Mail
ඒස්.ඒම්.ජී.කේ පෙරේරා මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 662 222 236 +94 714 070 263 +94 662 222235                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී.ආර්.ඒන්.බී. කරුණාතිලක  මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්  (පාලන) +94 662 222 413 +94 +94 662 226542    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉෂාන් විජේතිලකමහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) +94 662 226 673 +94 714 471 119  066-2226673  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒස්.කේ තිලකරත්න මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි +94 662 222 785 +94 710 980 878  066-2222785  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සජීවා විතානගේ මිය අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් +94 662 222 143 +94 714 474 341  066-2222143  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්.එම්.පී.එස්.  විජේසූරිය  මෙනවිය සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 662 222 215 +94  066-2226542    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ්.ජී.පී.ඒස් හුණුකුඹුර මිය පරිපාලන නිලධාරි +94 662 222 700    066-2226542    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒස්. සුරවීර මහතා ගණකාධිකාරි +94 662 224 655    066-2226542    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ්.පී.බී ලේකුඹුර මහතා දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු +94 662 222 319 +94 777 487 130  066-2226542  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒප් ආර්.ඒම්. රියාල්දීන් මිය අධ්‍යක්ෂ සමෘද්ධී +94 662 222 051 +94 714 823 139  066-2224866  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කුමරිනි  ප්‍රතාපසිංහ මෙය සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් +94 662 222 422 +94 712 742 602   066-2222422  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒන්.බී.ඒ.එල්.එම්. සමරසිංහ  මිය ප්‍රධාන අභ්‍යණ්තර විගණක +94 662 222 500 +94 718475893  066-2222500    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ.බී ලේකම්ගේ මිය සංඛ්‍යාලේකණඥ +94 662 222 657 +94 714 488 908  066-2222657  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒම්.ආර් විජේසුන්දර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් +94 662 222 209 +94 778 066 310 +94 662 226 542  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අජිතා මානික්‍රම මිය දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ +94 663 925 649 +94 712 989 146 +94 662 227 955  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ් නිහමතුල්ලා මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ කුඩාව්‍යාපාර +94 662 232 375 +94 717 126 088 +94 662 232 375  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mකේ.ආර්.එන්  මල්කාන්ති මිය i සහකාර අධ්‍යක්ෂ කුඩාව්‍යාපාර +94 662 232 375 +94 718 228 874 +94 662 232 375  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
චමින්ද අමරවීර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආපදා කළමනාකරණ +94 662 230 926 +94 773 957 890 +94 662 117 117  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක +94 662 223 985   +94 662 226 542    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.