නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 662 222 235 +94
එල්.පී. මදනායක මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන) +94 662 222 413 +94
අයි.ඩී.ජී ඉෂාන් විජේතිලක මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) +94 662 226 673  
එස්.කේ තිලකරත්න මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94  
සජීවා විතානගේ  මහත්මිය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 +94
 එච්.එම.එම්.සී.පී හිදගොඩ මහත්මිය සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 +94
  පරිපාලන නිලධාරී +94  
  ගණකාධිකාරී +94  
  ඉංජිනේරු +94  
  සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 +94
  ජ්‍යේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94  
  සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක +94  
  මාධ්‍ය නිලධාරී    
  අංශ භාර නිලධාරී  (මිණුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා අංශය) +94 112 391 079  
  දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී +94 112 422 811  
  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී +94 112 434 028