ත්‍රීපිටකය ජාතික උරුමයක් ලෙස නම් කිරීම
අභ්‍යාසලාභි උපාධිධාරින්ට පත්විම් ලිපි ප්‍රදානය 2019.08.01

News & Events

වැව් දහසක් ගම්දහසක් යටතේ...

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ මගින් ක්‍රියාත්මක වැව් දහසක්  - ගම් දහසක්  සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  වැව් දහයක්  සංවර්ධනය කිරීමට පියවරගෙන  තිබේ.  මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතලේ ඊරියගොල්ල  වැවේ සංවර්ධන කටයුතු කෘෂිකර්ම අමත්‍ය ...

විල්ගමුවේ වැව් 4ක් සංවර්...

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්  සංවර්ධනය කිරිමේ  විශේෂ වැඩ සටහන යටතේ   විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  වැව් 4ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සදහා  රුපියල් මිලියන  88ක මුදලක්  වෙන් කොට තිබේ.  ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු...

Meeting & GA Programme

Meeting shedule

මාසය දිනය වේලාව ජනවාරි 2017/01/20 පෙ.ව. 9.00 - ප්‍රාදේශීය ල...

District Secretary

GA Matale

Mr. S.M.K.G Perera

View more