உள்ளுர் அரசு
 பெயர்  பதவி தொலைபேசி இல மின்னஞ்சல்
மாநகர சபை
மாத்தளை தேசமண்ய தல்ஜித் அலுவிஹர மேயர் 066-2222276 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தம்புள்ளை திரு ஜாலியா ஓபத மேயர் 066-2283400 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பிரதேச சபைகள்
மாத்தளை திரு கபில பண்டாரா ஹெந்தெனிய தலைவர் 066-2225724 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இரத்தோட்டை திரு யு. ஜி.டி.  குமாரசேன தென்னக்கோன் தலைவர் 066-2255275 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
உக்குவளை திரு டி.டபிள்யூ.எம் . சேத்தியரத்ன தலைவர் 066-2243592 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
யட்டவத்தை திரு லால் அத்தநாயக்க தலைவர் 066-2247275 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பல்லேபொல திரு.ஜகத் வசந்த திஸாநாயக்க தலைவர் 066-2247453 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
கலேவெல திருஎம்.பி.ஆர்.  ஜெயதிலக தலைவர் 066-2284660 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தம்புள்ளை திரு கே.ஜி. சோமதிலக தலைவர் 066-2286143 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
நாவுல திரு சனத் தசநாயக தலைவர் 066-2246539 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
லக்கல-பல்லேகம திரு.எஸ். எம். எஸ். டி. சேனரத்ன தலைவர் 066-2275075 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வில்கமுவ திரு கே.ஏ.ஜி.தென்னகோன் தலைவர் 066-2250075 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
அம்பன்க கங்கை கோரளை திரு என். யோகராஜ் தலைவர் 066-5671623 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.