பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 
இல பெயர் கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை
1 அம்பன்கங்கை கோரளை 20
2 உக்குவளை 73
3 கலேவெல 59
4 தம்புள்ளை 59
5 நாவுல 52
6 பல்லேபொல 44
7 மாத்தளை 52
8 யட்டவத்தை 56
9 இரத்தோட்டை 54
10 லக்கல-பல்லேபொல 37
11 வில்கமுவ 39

மொத்தம்
545

கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளின் வரைபடம்

gn