වර්තමානයේ  උද්ගතව ඇති කෝවිඩ් 19 වසංගත තත්වය තුළ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  ජන ජීවිතය  අඛන්ඩව  පවත්වාගෙන යාම සදහාත්  වෛරසය පැතිර යාම වලක්වා ගැනීම සදහාත් මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් පරිදී ප්‍රධාන මෙහෙයුම්  කමිටුවක් හා අනුකමිටු 13ක් පිහිටුවා තිබේ.

ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කමිටුවට මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්   එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරා , අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රසන්න මදනායක, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම් ) ඉෂාන් විජේතිලක, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි එස්.කේ. තිලකරත්න, ක්‍රමසම්පාදන අධ්‍යක්ෂ සජීව විතානගේ, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් පී.ඒස විජේසුරිය, ආපදා කළමනාකරණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ චමින්ද අමරවීර, සහාකාර අධ්‍යක්ෂ කෞෂිකා ගුණවර්ධන යන මහත්ම මහත්මීන්  ඇතුළත් වෙි. ප්‍රධාන කමිටුවට අමතරව  අනුකමිටු 13ක් ද පිහීටුවා තිබේ.

එම අනුකමිට

1අත්‍යවශ්‍ය සේවා, ජලය වීදූලිය, දුරකථන, සනීපාරක්ෂක කටයුතු කළමනාකරණ කමිටුව

2 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල කටයුතු හා සුභ සාධන කටයුතු අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ කමිටුව

3 අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු හා වාර්තා ලබාදීමේ කමිටුව

4  අත්‍යවශ්‍ය ආහාර, ‌ෙඖෂධ  ආහාර නොවන අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරිමේ කමිටුව

5 කෘෂීකර්ම කටයුතු අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ කමීටුව

6 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභි සුභ සාධක හා සහන සැපැයීමේ කමිටුව

7 තොරතුරු සන්නිවේදන කටයුතු  හා තාක්ෂණික සහාය  සැපැයීමේ කමිටුව

8. සමාජ සේවා හා වෙනත් සමාජ සුභ සාධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කමිටුව

9 රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සම්බන්ධීකරණ කමිටුව

10 ළමා සුභ සාධන කටයූතු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු  කමිටුව

11 දුක් ගැනවිලි හා  අභියාචනා කමිටුව

12 වාහන අව්‍යශ්‍යතා හා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන සම්බන්ධීකරණ කමිටුව

13 ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු කමිටුව

මෙම කමිටු සමාජික නිලධාරින්ගේ නම තනතුර සම්බන්ධ කරගත හැකි  දුරකථන අංක හා විද්‍යුත්  තැපැල ලිපිනයන් ඇතුළු විස්තර  පහත සදහන් 1 සිට 4  ගොනු විවෘත කරගැනිමෙන් ලබාගත හැකිවේ

01. කමිටු තොරතුරු ( click here)

02. කමිටු තොරතුරු(click here)

03. කමිටු තොරතුරු(click here)

04. කමිටු තොරතුරු(click here)