சேவை வழங்கல் - சேவைவழங்க எடுக்கும் அதிகபட்ச நேரம்

இல  பிரதேச செயலகங்கள்  
01  அம்பன்கங்கை கோரளை
 பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
02  உக்குவளை
 பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
03  கலேவெல
 பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
04  தம்புள்ளை பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
05  நாவுல  பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
06  இரத்தோட்டை  பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
07  மாத்தளை  பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
08  வில்கமுவ  பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
09  பல்லேபொல  பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
10  யட்டவத்தை  பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர் 
11  லக்கல- பல்லேகம   பிரதேசசெயலகம் கிராமசேவையாளர்