பிரதேச செயலகம் மக்கள் வங்கி இலங்கை வங்கி ஹட்டன் நெஷனல' தேசிய சேமிப்பு வங்கி சம்பத் வங்கி கொமர்ஷல் வங்கி சிலோன் வங்கி சனச அபிவிருத்தி வங்கி தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி DFCC வங்கி பிராங்திய அபிவிருத்தி வங்கி

பிரதேச அடமான மற்றும் முதலீட்டு வங்கி

ஏனையவை
கலேவெல 01 01 01 01 01 01 - 01 - 01 01 - 01
தம்புள்ளை 03 04 01 01 01 01 01 - - 01 01 - 07
நாவுல 01 01 - - - - - - 01 - 01 - -
பல்லேபொல 01 01 - - - - - - 01 - - - -
யட்டவத்தை 01 01 - - - - - - - - - - -
மாத்தளை 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05
அம்பங்கங்கைகோரளை - - - - - - - - - - - - -
லக்கல 01 - - - - - - - - - - - -
வில்கமுவ 01 01 - - - - - 01 - - - - 01
இரத்தோட்டை 02 01 - - - - - - - - 01 - 01
உக்குவளை 01 01 - - - - - - - - 01 - -
மொத்தம் 13 13 03 03 03 03 02 03 03 03 06 01 15