பயனாளிகளின் எணணிக்கை

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு காசநோய் புற்றுநோய் தலசீமியா தொழுநோய் பொது மானியங்கள் சிறுநீரக நோய் முதியோர் மானியங்கள் வேறு
 கலேவெல  03 100  17 01 1327  18  1165  00
 தம்புள்ளை  00  108  07  03  1606  165  1430  83
 நாவுல  05 27   03  01  752  124  868  67
 பல்லேபொல  01  55  02  00  822  10  1164  01
யட்டவத்தை  00  43  04  00  921  10  848  00
 மாத்தளை  06  54  15  00  770  10  916  00
 அம்பன் கங்கைகோரளை  04  24  00  01  394  01  703  71
 லக்கல  08  31  02  00  607  300  732  93
 வில்கமுவ  02  02  03  02  1214  911  781  73
 இரத்தோட்டை  02  55  01  03  1351  10  1120  743
உக்குவளை 00 53 03 01 1047 12 1430 00
மொத்தம் 31 552 45 12 10811 1571 11157 1215