பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

 

  • மாத்தளை மாவட்டத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட  Carder மற்றும் வேலைவாய்ப்பு விபரங்கள் - 06.03.2020 
பதவி  சேவை/தரம்/வகுப்பு  அனுமதிக்கப்பட்ட நிரப்பப்பட்டவை  வெற்றிடம்  மிகை
 சிரேஸ்ட நிலை

மாவட்ட செயலாளர்

SLAS - Special

01

01

-

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்(நிர்வாகம்)

SLAS - I

01

01

-

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்(காணி)

SLAS - I

01

01

-

உதவி மாவட்ட செயலாளர்

SLAS –III/II

01

-

01

பிரதான கணக்காளர்

SL Ac.S - I

01

01

-

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்

SL Ac.S - I

01

01

-

கணக்காளர்

SL Ac.S -III

01

01

-

மாவட்ட பொறியியலாளர்

SLES -I

01

01

-

திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

SLPS. I

01

01

-

 உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

SLPSIII/II

04

04

-

உதவி பணிப்பாளர் (மேன்நிலை)

SLPSIII

01*

02

-

01

மொத்தம்

 

14

14

01

01

மூன்றாம் நிலை

நிர்வாக உத்தியோகஸ்தர்

P.M.A.S. (Supra)

01

01

-

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலுவலர் SLICTS        

மொழிபெயர்ப்பாளர்

 அரச மொழி பெயர்ப்பாளர் சேவை(S/E) 

01

01

-

மொழிபெயர்ப்பாளர்  அரச மொழி பெயர்ப்பாளர் சேவை(S/T) 01 - 01

மொத்தம்

 

04

03

01

 இரண்டாம் நிலை

அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர்

தொடர்புடைய அதிகாரிகள்

02

0

02

அபிவிருத்தி அலுவலர்

D. O.S.III

31

36

 05

P.M.A.

P.M.A. I,II,III

30

33

-

 03

தொழில்நுட்ப அதிகாரி

தொழில்நுட்ப சேவை

02

02

-

வரைஞர்

தொழில்நுட்ப சேவை

01

0

01

தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

தொழில்நுட்ப சேவை

02

02

-

தொழில்நுட்ப உதவியாளர் தொழில்நுட்ப சேவை 02 01 01

தரவு பதிவு உதவியாளர்

I T சேவை

01

0

01

மொத்தம்

 

 

71

 

74

 

05

 

08

முதன்மைநிலை
சாரதி சாரதி சேவை 08 09 - 01
மின் தொழில்நுட்பவியலாளர் 01 - 01
OES 15 15 -
OES (துறை) 01 01 -
மின்சுற்று பொறுப்பாளர் 01 01 -
மொத்தம் 26 26 01 01