මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  මාතලේ සිලානිවත්ත “ ශ්‍රීමත්  ඇලික් අලුවිහාරේගම“ හා දඹුල්ල “රන්දදගම“ යන ආදර්ශ ගම්මාන දෙක   නිවාස ඉදිකිරිම් හා සංස්කෘතික කටයුතු  අමාත්‍ය  සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ   ප්‍රධානත්වයෙන්  2019.08.19  දින ජනතා අයිතියට පත්කෙරේ.

            මාතලේ ඊ රියගොල්ල ශ්‍රීමත් ඇලික් අලුවිහාරේ  ආදර්ශ ගම්මානය 19 දින  පෙ.ව. 8.30ටත්  දඹුල්ල  ඇඹුල්අඹේ රන්දදගම  ආදර්ශ ගම්මානය එදිනම ප.ව. 1.00ටත්  ජනතා අයිතියට පත්කෙරේ.  මෙම අවස්ථා දෙකට  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමැතිවරුන් ඇතුළු  විශාල පිරිසක් සහභාගි වීමට නියමිතය.