පොසොන් උත්සවයට සමගාමිව මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ 2019.06.20 දින සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනයක්  පැවැත්වේ. මීට සමගාමිව  පිරිත් දේශනයට පෙර මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන්   මාතලේ  නගර මධ්‍ය යේ සිට  දිස්ත්‍රික් ලේකම්  කාර්යාලය දක්වා පෙරහරක්ද පවැත්වීමට  කටයුතු සංවිධානය කොට තිබේ.  සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනයෙන් පසු දින   ( 21) මහ සංඝරත්නය උදෙසා දානමය පිංකමක්ද  පවැත්වේ.

          පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින්ගේ  සහභාගිත්වයෙන්  මාතලේ  අලුවිහාර පරිශ්‍රයේදී පොසොන් බැති ගී සරණියක්ද පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාවටද  විශාල බැතිමතුන්  පිරිසක්  සහභාගිව සිටිහ.