රු. මි. 20ක් වැයකරමින් ඉදිකළ මාතලේ දිස්ත්‍රික්  කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය ස්වදේශකටයුතු  පළාත් සභා  හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය  වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා විසින්  විවෘත කරන ලදී. මහල් තුනකින් සමන්විත මෙම මධ්‍යස්ථානය තුලදී එකවර නිලධාරින් 300ක් පමණ  පුහුණු කිරිමට හැකිය. දේශන ශාලා හා පරිගණක ඒ්කකයකින් සමන් විතවේ.  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් මෙහි පරිපාලන කටයුතු  සිදුකෙරේ.   

මෙම අවස්ථාවට ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය  ජේ.සී අලවතුවල,  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එච් එම්  ගාමිණි සෙනෙවිරත්න,  මාතලේ  දිස්ත්‍රික් ලේකම්  ඒස්.ඒම්.කේ.ජී පෙරේරා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් එල්.පී මදනායක, ඉෂාන් විජේතිලක දිස්ත්‍රික්  ඉංජිනේරු පණ්ඩුල පල්ලේකුඹුර යන මහත්වරුන් ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරින් රැසක් සහභාගි වුහ.

 

training02

training01

 training07training05

 training04