රාජ්‍ය සේවය ගමට ගෙන ගොස් මහජනයාට සහන සැපැයීමේ  විශේෂ ජනතා  සේවා වැඩසටහන පිළිබද  නිලධාරින් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක්  අභ්‍යන්තර ස්වදේශකටයුතු සහ  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  මාතලේ එඩ්වඩ් ක්‍රීඩාංගනයේ දී  2019.05.23 වෙනි දින පැවැත්විය. මෙම වැඩ සටහන යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  සෑම ප්‍රාෙද්ශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයකම ජංගම සේවා  පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම ජංගම සේවයේදී  ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන්  හා එක් එක් කොට්ඨාසයට  ඇති  ගැටළු  හදුනාගැනීම සම්බන්ධයෙන්  නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම මෙහිදී සිදුවිය.

                    මෙම වැඩසටහනේදී ජාතික හැදුනුම්පත්ලබාදීම, උප්පැන්න සහතික හා විවාහ සහතික සම්න්ධ ගැටළු විසදීම,  රියදුරු බලපත්‍ර  නිකුත් කිරීමට අදාල මුලික  කරුණු,  අක්ෂි සායන,  වැඩිහිටි දීමනා ලබාදීම,    ගොඩනැගිලි,  මාර්ග, වාරිමාර්ග,  වැව්, ක්‍රීඩා පිටි, අලිවැට, සතිපොල  ආදි  විවිධ ඉදිකිරිම් හා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම,  ඉඩම් අයිතිය තහවුරු  කිරිමට අදාල ගැටළු විසදීම,  ස්වයං රැකියා සදහා උපකරණ හා  ආධාර ලබාදීම,  ව්‍යාපාරික ණය යන්ත්‍රෝපකරණ ණය, වාහන ණය ඇතුළු ණය පහසුකම් සැපැයීම, සමෘද්ධී, වකුගඩු හා වැඩිහිටි දීමනා ආදිය ලබාදීම, සායන පැවැත්වීම,  ආගමික ස්ථාන සදහා  ආධාර ලබාදීම,  පොදු ස්ථාන සංවර්ධනය  කිරීම, නිෂ්පාදන ගම්මාන ආරම්භ කිරීම, ඇතුළු  වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක  කිරිමට  නියමිතය.

          මෙම දැනුමත් කිරී‍මේ  අවස්ථාවට  සංචාරක වනජීවි සහ ක්‍රිස්තියානි කටයුතු රාජ්‍ය  අමාත්‍ය  රංජංත් අලුවිහාරේ, කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු   රාජ්‍ය අමාත්‍ය  වසන්ත අලුවිහාරේ  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි රෝහිණි විජේරත්න, ස්වදේශ කටයුත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්  ගාමිණි සෙනෙවිරත්න, අග්‍රාමාත්‍ය උපදේශක  නීල් අල්විස් මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ  පෙරේරා  යන මහත්ම මහත්මීන්  ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරින්  2500කට අධික පිරිසක් සහභාගිවිය

.86