.     මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමිව මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙලක් පසුගිය මාර්තු 26 හා 28 යන දිනවල  මාතලේ එඩ්වඩ් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විය.  නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරගයෙන්  මානෙල් නිවාසය  ශුරතාවය දිනා ගන්නා ලද අතර  නෙළුම් නිවාසය  අනු ශුරතාවය දිනාගන්නා ලදී.

manneluoluaaa