අතිගරු ජනාධිති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතුමාගේ  මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහනේ  මතින් නිදහස්  රටක් වෙනුවෙන්  බක්මහ දිවුරුම ට සමගාමීව මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේද මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය  පිළීබද වැඩසටහනක් පැවත්විය.   මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්  එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතා ප්‍රමුඛ නිලධාරින් විසින් මතින්  නිදහස්  රටක්  වෙනුවෙන්  බක්මහ දිවුරුම ප්‍රතිඥාව ලබා දීමෙන් වැඩ සටහන ආරම්භ විය.  මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණයේ වැදගත් කම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතා විසින් දේශනයක් පවත්වන ලදී,   Untitled 1Untitled 2