එක් දිනකින්  ඉඩම් ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරිමේ  දීපව්‍යාප්ත  සේවාවක්   රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින්  ආරම්භ ආරම්භ කොට තිබේ.  අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන  අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ  සංකල්පයකට අනුව  මෙම නව සේවාව පසුගිය 16 දින ආරම්භ විය. .  එක් දිනකින් ඔප්පු  ලබාදිමේ   දීප ව්‍යාප්ත  වැඩසටහනට සමගාමිව මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේද  මෙම වැඩ සටහන ආරම්භ විය.  නව සේවාව ආරම්භ වීමත් සමග  ඉඩම් ඔප්පුවක් එක් දිනකින්  ලියාපදිංචි කරගැනීමට අවස්ථාව හිමිව තිබේ.  ලංකාව පුරා පිහිටි රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මගින්  නිරවුල් ඉඩම් ඔප්පුවක් එක්දිනකින් ලබා  ගත හැකි වේ.  

Land Reg Slide0002