සුවසැරිය  1990   ගිලන්රථ  සේවාව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට  හදුන්වා දීම සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවි හා ක්‍රිස්තියානු කටයුතු  රාජ්‍ය අමාත්‍ය  රංජිත් අලුවිහාරේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.  ඉන්දීය රජයේ පූර්ණ පරිත්‍යාගයක්  ලෙස 2016 ජූලි මස ආරම්භ වූ ගාස්තු රහිත ‘1990’ සුව සැරිය ගිලන් රථ සේවය මගින් හදිසි රෝහල් ගතවීම සඳහා  අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙයි.  පූර්ව රෝහල් ප්‍රතිකාර සේවයක්ද සුවසරියගිලන් රථ සේවාව තුළ ක්‍රියාත්මක වේ.  මෙහිදී නාඋල, දඹුල්ල , ලග්ගල, රත්තොට , මහවෙල, කන්දේනුවර යන පොලිස් ස්ථානවල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්  වෙත 1990  සුවසැරිය ගිලන්රථ බෙදා දෙන ලදී. 

1231