මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  මෙවර මාස් කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමට සියල්ල සුදානම්  බව වි අලේවි මණ්ඩලය පවසයි..  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ වී. ටොන් පන්දහසක් (කි.ලක්ෂ පනහක්)  මිලදී ගැනීමට  සැලසුම් කොට තිබේ.  හදුන්ගමුව, ගලේවෙල හා  දඹුල්ල  ගබඩා සියල්ල මේ වන විට හිස්ව පවතින අතර   පෙබරවාරි 15 සිට  වී මිලදී ගැනිමේ කටයුතු  ආරම්භ කිරිමට සැලසුම් කොට තිබේ. හදුන් ගමුව ගබඩාවේ මේට්‍රික් ටොන් තුන් දහසක්ද, ගලේවෙල හා දඹුල්ල  ගබඩාවල මෙට්‍රික් ටොන්  දහස බැගින්ද ගබඩා කිරිමේ හැකියාවක් පවති.  ජනවාරි 22 දින පැවැති  මාතලේ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීමේදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය විය.

            මේ වනවිට  රජය මගින් මාස් කන්නයේ  වී මිලදී ගැනීම සදහා රු.මි. 6100ක්  වෙන් කර තිබේ.  එක් ගොවියෙකුගෙන්  වී කිලෝග්‍රෑම්  2000 බැගින් මිලදී ගැනීමට තීරණය කොට ඇති අතර  නාඩු  වී කිලෝවක් රු. 38 කට හා සම්බා කිලෝවක් රු. 41 ත් මිලදි ගැනීමට  නියමිය.