ඓතිහාසික මාතලේ අලුවිහාරයේදී ත්‍රීපිටකය ජාතික උරුමයක් වශයෙන් නම් කිරිම නිමිත්තෙන් ඉදි කෙරෙුණු සමරු ඵලකය නිරාවණය කළ අවස්ථාව

alu