කළු ගග හා මොරගහකන්ද ජලාශයන් හෙතුවෙන් ජනාවාස අහිමි වුවන් වෙනුවෙන් ඉදි කෙරුණ අංගසම්පුර්ණ ලග්ගල නව නගරය අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් ලබන ජනවාරි 08 දින ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට නියමිතය. මොරගහකන්ද කළු ගග ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ලග්ගල නගරයේ හා අවට නිවාස අහිමි වු පවුල් 3000 කගේ යටිතල පහසුම් වෙනුවෙන් මෙම නව ලග්ගල නගරය නිර්මාණය කොට තිබේ. ලග්ගල නව නගරයට සමගාමීව ගම්මාන 3ක සංවර්ධන කටයුතු ද සිදුකර ඇත.
අභිනවයෙන් ඉදි වු ලග්ගල නගරය රෝහලක්, පොලිසියක්, ප්‍රාද්ශීය ලේකම් කාර්යාලයක්, ප්‍රාදේශීය සභාවක්, මහා විද්‍යාල, කණ්ෂ්ඨ විද්‍යා බස් නැවැතුමක් ඇතුළු පොදු පහසුකම් ලබාදෙන ගොඩනැගිලි 125කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉදි කොට තිබේ. අභිනවයෙන් ඉදි කළ වාට්ටු හයකින් සමන්විත රෝහල් සංකීර්ණය සදහා පමණක් මිලියන 300ක පමණ මුදලක් වැය කොට තිබේ. ලග්ගල නගරය හා ආශ්‍රිත ගම්මානවල පොදු පහසුකම් වෙනුවෙන් රු. මි. 4500කට ආසන්න මුදලක් වෙන් කොට තිබේ.
ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ඉඩම් අහිම් වුවන්ට වන්දි මුදලට අමතරව ගොඩින් අක්කර ½ක් හා යල මහ වගා කළ හැකි මඩින් (කුඹුරු)අක්කර 1 ½ක් ද ලබාදී දී තිබේ . ඉඩම් අහිමි වුවන්ට ලබාදී ඇති වන්දි මුදල් වෙනුවෙන් රු. කෝටි 1100ක මුදලක් වැය කොට තිබේ.
ලග්ගල නව නගරයට සමගාමිව ගම්මාන 3ක් සංවර්ධනය කොට ඇති අතර එම ගම්මානවල අලුත් වැව් 15ක් ඉදි කරමින් පවතී. දැනටමත් 11ක් ඉදිකර අවසන්ය. කුඹුරුවලට ජලය ලබාදීමට ප්රලධාන ඇළ කිලෝ මීටර් 22ක්, බෙදුම් ඇළ කිලෝමීටර් 40ක වැඩ අවසන්ව තිබේ. . අභිනවයෙන් ලබාදී ඇති කුඹුරු වගාවට ජලය නිසි පරිදි ලබාදී අස්වනු නෙලාගන්නා තෙක් ගොවින් සදහා දීමනාවක් ලබාදීමද සිදු කෙරේ.

ඉතාමත් අඩු පහසුකම් මැද ජීවත් ලග්ගල ආශ්‍රිත පදිංචි කරුවන්ට අද වන විට ඉතා යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් හිමිව තිබේ. එසේම කළු ගග හා මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘති හේතුවෙන් රජරට ගොවිබිම් ද සරු සාර වෙමින් පවති.