පවතින  කාලගුණික තත්ත්වය හා ඊශාන දිග මෝසම්    හේතුකොට ඇතිවිය හැකි ආපදාවන් අවම කරගැනීම හා ඒ සදහා  පෙර සුදානම්  විමේ  අරමුණින්  ඇතිව මාතලේ  දිස්ත්‍රික්කයේ  ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාස  08ක් ආවරණය වන පරිදි ග්‍රාම නිලධාරි  වසම් 40  ආපදා  පෙර පුහුණු වැඩසටහන් 40 ක්‍රියාත්මක කිරීමට මාතලේ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සැලසුම් කොට තිබේ.  

           දිස්ත්‍රික් ලේකම්   එස්.එම්.ජී.කේ  පෙරේරා  මහතාගේ  උපදෙස් පරිදි  නොවැම්බර් මස 04 වෙනි දින  රත්තොට, උකුවෙල, මාතලේ, පල්ලේපොල,  යටවත්ත,  අඹන්ගග, දඹුල්ල හා විල්ගමුව යන ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි මෙම ආපදා පෙරහුරු වැඩසටහන පැවැත්වේ.

          මෙම පෙරහුරු වැඩසටහන් සදහා  ග්‍රාම නිලධාරින්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්,  සංවර්ධන නිලධාරින් , කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරින් , මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරින් හා අදාල කොට්ඨාසවල  පදිංචිකරුවන් සහභාගි වීමට නියමිතය.

මෙම පෙරහුරු  වැඩසටහන් වලට  සමගාමිව  අදාල  ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාල සහා  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක්  ලෙසද  පෙරහුරුවට එකතුවේ.