දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයිම ( දිස්ත්‍රික් අදියර )  2019.10.06    -   මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
 අනු අංකය   කුසලතාවයේ නම    ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලය   දහම් පාසලේ නම සහ ලිපිනය   ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවගේ නම   ලබා ගත් ලකුණු    ලබා ගත් ස්ථානය 
1 ප්‍රායෝගික දැනුම 01 අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,රත්තොට ආර්.එම්.ජි.ඒ.රත්නායක 92 1
පල්ලේපොල ශ්‍රි ගාමිණි දහම් පාසල,අකුරම්බොඩ ඩබ්.එම්.එස්.ඩි.විරකෝන් 88 2
ගලේවෙල ශ්‍රි ධම්මරතන දහම් පාසල, මාදිපොල ආර්.එම්.එම්.පවන් ඒකනායක 86 3
රත්තොට සිරි ගුණරතන දහම් පාසල,මැද වේරගම එස්.ජි.කේ.එන්.ඒකනායක 84 4
දඹුල්ල ශ්‍රි සරණංකර දහම් පාසල,ලෙනදොර එන්.එච්.එම්.ඩබ්.ඩබ්.එස්.ඩි.හේරත් 83 5
2 ප්‍රායෝගික දැනුම 02 නාඋල සිරි සුචරිත දහම් පාසල,නාඋල පි.යු.ටි.සන්සිළුමිණි  84 1
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,රත්තොට බි.කේ.ජි.එම්.පුෂ්පකුමාර 81 2
උකුවෙල ධර්මවර්ධනාරාම දහම් පාසල,උකුවෙල ආර්.ඩි.විහගි නවෝද්‍යා  79 3
මාතලේ සම්බුද්ධ දහම් පාසල,මාතලේ ආර්.එස්.එස්.මහානාම 78 4
යටවත්ත ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,දිවිල්ල එස්.එම්.ඩි.නයනතාරා බණ්ඩාර 70 5
3 දහම් දැනුම 03 උකුවෙල ශ්‍රි ධර්මවර්ධනාරාම දහම් පාසල,ඇල්වල පි.ඩි.එස්.පමුණුව 98 1
රත්තොට ශ්‍රි සම්බෝධි දහම් පාසල,මරදුරාවල එන්.ඒ.ටි.දුලංජනා 89 2
යටවත්ත ශ්‍රි ඥානෝදය දහම් පාසල,වාලවෙල එල්.එච්.ඩි.කුමාරසිංහ 88 3
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ පි.එම්.ජි.එන්.එස්.විරසිංහ 87 4
නාඋල ශ්‍රි පුබුදු දහම් පාසල,නාලන්ද බි.ඩබ්.එල්.එස්.කුමාර 84 5
4 දහම් දැනුම 04 පල්ලේපොල සුමන දහම් පාසල,ඇහැලේපොල ජී.එල්.එස්.ඩි.ඩබ්.විජේසිංහ 99 1
උකුවෙල ශ්‍රී ධර්මවර්ධනාරාමය,ඇල්වල,උකුවෙල ඩි.ටි.එස්. ජයතිලක 95 2
රත්තොට ශ්‍රී සරණතිස්ස දහම් පාසල,මාඋස්සාගොල්ල කේ.එච්.ටි.එස්.කුමාරසිරි 94 3
ගලේවෙල ශ්‍රී සුමන දහම් පාසල, නාෙගාල්ල එස්.එන්.විරුණ සුදසිංහ 91 4
මාතලේ ශ්‍රී ධර්මදීප දහම් පාසල,පලාපත්වල ඩබ්.එච්.ජී.එස්.එස්. මුණසිංහ 89 5
5 දහම් දැනුම 05 නාඋල ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල,නාඋල ඩි.එම්.සි.එන්.ගුණතිලක 97 1
අඔන්ගග සුමනසාර දහම් පාසල,හුනුකැටේ දැහැමි චංචලා ගමගේ 96 2
උකුවෙල ශ්‍රී ධම්මරතන දහම් පාසල,කටුදෙනිය ජේ.ඒ.ආර්.එස්.අධිකාරී 95 3
දඹුල්ල ශ්‍රී බෝසත් දහම් පාසල,පොහොරන්වැව බි.ඩබ්.ඕ.යු.කුමාරසිරි 93 4
මාතලේ ශ්‍රී ධර්මදීප දහම් පාසල,පලාපත්වල එම්.ජී.පහන්දී මෙතුලිමා 92 5
6 දහම් දැනුම 06 නාඋල ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල,නාඋල ආර්.බි.ඩබ්.ජි.සසිදු ගිම්හාන 94 1
යටවත්ත ශ්‍රී සම්බුද්ධජයන්ති දහම් පාසල,මහවෙල ජි.ජි.එස්.එම්.විජේසිංහ 89 2
දඹුල්ල ශ්‍රී චන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල,දඹුල්ල ඊ.ජි.එච්.ඩබ්.විජේරත්න 88 3
උකුවෙල ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල,උකුවෙල ඩබ්.ඒ.එස්.පි.ධර්මදාස 84 4
මාතලේ සිරි ධම්මිස්සර දහම් පාසල,කූඹියන්ගොඩ එල්.ඒ.ටි.ඩි.ගුණවර්ධන 83 5
7 දහම් දැනුම 07 මාතලේ සිරි ධම්මිස්සර දහම් පාසල,කූඹියන්ගොඩ යු.ඒ.එන්.වයි.විජේරත්න 95 1
  උකුවෙල ශ්‍රි ධම්මසිද්දි දහම් පාසල,පුරිජ්ජල එන්.එච්.බි.ඒ.නෙත්තිකුමාර 94 2
  අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල, හුණුකැටේ ඊ.කේ.ජි.එස්.එන්.දිසානායක 92 3
  ගලේවෙල ශ්‍රි සුසිලෝදය දහම් පාසල,මාදිපොල එච්.ටි.අයි.යු.හේවගේ 80 4
  යටවත්ත ශ්‍රි බෞද්ධාලෝක දහම් පාසල,උඩස්ගිරිය අයි.යු.ජි.යු.එම්.රණසිංහ 76    5
8 දහම් දැනුම 08 මාතලේ සිරි ධම්මිස්සර දහම් පාසල,කූඹියන්ගොඩ කේ.වි.එස්.ජි.සිරිවර්ධන 91 1
  යටවත්ත ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,දීවිල්ල එස්.ඒ.එල්.සේනාසිංහ 85 2
  ගලේවෙල ශ්‍රි සුචරිතෝදය දහම් පාසල,තලකිරියාගම අයි.ජි.එස්.එස්.තිලකරත්න 80 3
  උකුවෙල ශ්‍රි ජිනරාජ දහම් පාසල,උඩතැන්න ආර්.ජි.යු.ඒ.විජේරත්න 78 4
  නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද ආර්.කේ.එල්.එල්.කළුආරච්චි 77 5
9 දහම් දැනුම 09 යටවත්ත ශ්‍රි සෝභිත දහම් පාසල,සැලගම පි.ජි.සි.එන්.තිලකසිරි 93 1
  උකුවෙල ශ්‍රි සරණංකර දහම් පාසල,හලංගොඩ ආර්.එස්.යු.පි.ප්‍රනාන්දු 92 2
  අඹන්ගඟ ශ්‍රි නන්දරතන දහම් පාසල,ගම්මඩුව ඩි.එම්.ඩබ්.ජි.අයි.කේ.දිසානායක 91 3
  මාතලේ සිරි ධම්මිස්සර දහම් පාසල,කූඹියන්ගොඩ එච්.ආර්.ඩබ්.ඩබ්.එම්.සි.ඩි.හලංගොඩ 90 4
  දඹුල්ල ශ්‍රි ධර්මෝදය දහම් පාසල,ඉනාමළුව ඒ.ජි.රෂ්මි කෞෂල්‍යයා 84 5
10 දහම් දැනුම 10 යටවත්ත ශ්‍රි බෞද්ධාලෝක දහම් පාසල, උඩස්ගිරිය ඊ.ජි.ආර්.එච්.ජයනාත් 85 1
  දඹුල්ල ශ්‍රි චන්දෝදය දහම් පාසල,අතුරුපාය කේ.ඒ.ඩි.පි.එම්.ජයතිලක 84 2
  නාඋල සිරි සුචරිත දහම් පාසල,අරංගල ඩි.එම්.ඩබ්.ජි.එස්.ඒ.කුලරත්න 80 3
  උකුවෙල ශ්‍රි ධම්මසිද්ධි දහම් පාසල,පුරිජ්ජල ඒ.එම්.වි.ජි.එස්.ඒ.ධර්මකිර්ති 79 4
  මාතලේ ශ්‍රි සම්බුද්ධ  ජයන්ති දහම් පාසල,එම්.සි පාර ඩි.වි.අබේවර්ණ 78 5
11 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසානය ගලේවෙල  ශ්‍රී අශෝක දහම් පාසල,තලකිරියාගම කේ.පී.ජී.එන්.එස්. බණ්ඩාර 78 1
  පල්ලේපොල ශ්‍රී බෞද්ධාලෝක දහම් පාසල,ඇහැලේපොල ගයනී නවෝද්‍යා විජේසිංහ 72 2
  නාඋල ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම් පාසල,බිබිල ආර්.එම්.චමෝදනී රත්නායක 67 3
  උකුවෙල ශ්‍රී ධම්මරතන දහම් පාසල,කටුදෙනිය ඩබ්.ඒ .චමුදිත ලක්ෂාන්  66 4
  මාතලේ ශ්‍රී ධම්මිස්සර දහම් පාසල,කූඹියන්ගොඩ උවිදු සචින්ත ඒකනායක 65 5
12 දහම් දනුම ධර්මාචාර්ය නාඋල ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල,හාඩුව යු.ජි.ඉසුරු පැතුම් කුමාරතිස්ස 51 1
  මාතලේ ශ්‍රි සම්බුද්ධ ජයන්ති දහම් පාසල,එම්.සී. පාර කේ.එච්.රත්නායක 23 2
  පල්ලේපොල ශ්‍රි ගාමිණි දහම් පාසල,අකුරම්බොඩ පි.ජි.සුමුදු චතුරංගනි ජයතිලක 15 3
  රත්තොට ශ්‍රි ධම්මාලෝක දහම් පාසල,දංකන්ද එච්.ජි.ගෞරවි පේකෂිකා සසංගනි 13 4
  විල්ගමුව ශ්‍රි පැරකුම් දහම් පාසල,නාමිනිඔය එච්.එම්.කෝෂලා දිල්හානි හේරත්  10 5
13 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 01 අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ ජි.ඩබ්.වයි.එස්.ගිම්හාන 87 1
පල්ලේපොල ශ්‍රි මේධංකර දහම් පාසල,අකුරම්බොඩ පි.ජි.එස්.සි.හේරත් 86 2
නාඋල ශ්‍රි සුචරිත දහම් පාසල,අරංගල ඩබ්.ජි.ටි.එස්.වෙදගෙදර 82 3
රත්තොට ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, මකුලේතැන්න එච්.එම්.යු.ඩි.බි.තිලකරත්න 80 4
උකුවෙල ශ්‍රි ධර්මේශ්වරාරාම දහම් පාසල,කළල්පිටිය ජි.ජේ.එල්.එම්.කරුණාරත්න 77 5
14 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 02 ගලේවෙල ශ්‍රි ධම්මානන්ද දහම් පාසල,බම්බාව  එස්.ඩි.යු.ජි.ප්‍රියදර්ශන 91 1
නාඋල සිරි සුචරිත දහම් පාසල,අරංගල ජි.එස්.යු.වි.ඩි.සමරනායක 89 2
මාතලේ සිරි ධම්මිස්සර දහම් පාසල,කූඹියන්ගොඩ ඩබ්.එම්.ටි.එස්.රූපසිංහ 75 3
උකුවෙල ධර්මවර්ධනාරාම දහම් පාසල,ඇල්වල බි.ඩි.එන්.බැද්දේවිතාන 74 4
යටවත්ත ශ්‍රි සෝභිත දහම් පාසල,ඇලගම,මාතලේ ජි.ජි.පි.අයි.විරසිංහ 73 5
15 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 03 විල්ගමුව ශ්‍රි නන්දාරාම දහම් පාසල , උණගොල්ල ඩි.ජි.අයි.යු.විරසේකර 97 1
උකුවෙල ශ්‍රි ධම්මරතන දහම් පාසල, කටුදෙණිය එච්.ඩබ්.එස්.කේ.එස්.සතුරුසිංහ 96 2
අඹන්ගඟ ශ්‍රි පඤ්ඤාසාර දහම් පාසල,මැටිහක්ක ඕ.ජි.කේ.වි.ඕවිටිගල 95 3
දඹුල්ල ශ්‍රි ඥාණරතන දහම් පාසල,ලෙනදොර කේ.ජි.අයි.එන්.අබේකෝන් 91 4
රත්තොට ශ්‍රි ධර්මපාල දහම් පාසල,පිටකන්ද ආර්.ඒ.ආර්.ටි.වි.රාමනායක 90 5
16 පද්‍ය ගාථා ගායනා 04 විල්ගමුව ශ්‍රි අමරවංශ දහම් පාසල,දේවගිරිය,මාතලේ ඊ.ජි.ජි.එස්.ඒකනායක 90 1
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ ජි.ඩබ්.යු.එස්.තිලක්ෂනා 88 2
නාඋල ශ්‍රි සුමංගල දහම් පාසල,නිකල එම්.ජි.ටි.ඕ.විරකෝන් 85 3
යටවත්ත ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,දීවිල්ල ඩබ්.එම්.ආර්.ඩි.එන්.විජේසුරිය 84 4
පල්ලේපොල ගාමිණි දහම් පාසල,අකුරම්බොඩ ඩි.එම්.එස්.ඩි.දිසානායක 75 5
17 පද්‍ය ගාථා ගායනා 05 රත්තොට සිරි සිවලි දහම් පාසල, පල්ලේවේරගම ටි.ජි.ජි.එන්.බණ්ඩාර 59 1
ගලේවෙල ශ්‍රි සුදර්මෝදය දහම් පාසල,මාදිපොල ඩබ්.එම්.එන්.පි.බි.විජේසිංහ 52 2
විල්ගමුව ශ්‍රි නන්දාරාම දහම් පාසල,උණගොල්ල ආර්.යු.ජි.එල්.පි.ඩි.රාජපක්ෂ 50 3
පල්ලේපොල ශ්‍රි ගාමිණි දහම් පාසල,අකුරම්බොඩ එල්.එස්.ජයසුරිය ආරච්චි 50 4
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ පි.එම්.කේ.එස්.එස්.විරසිංහ 48 5
18 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 06 උකුවෙල ශ්‍රි සරණංකර දහම් පාසල,උඩුපිහිල්ල ජි.ඩබ්.ටෂිණි තරුෂිකා වඩුආරච්චි  96 1
පල්ලේපොල සිරි වජිරඤාන දහම් පාසල, ආරියගම කේ.ජි.ටි. ටි. නෙත්සරණි මුණවිර 90 2
ලග්ගල සිරි මහසෙන් දහම් පාසල, දාස්ගිරිය වි.එම්.එල්.උපමාලි සෙනවිරත්න 83 3
රත්තොට ශ්‍රි පුර්වාරාම දහම් පාසල,රත්තොට ඒ.එම්.චනීෂා සිතුමිණි අලහකෝන් 67 4
නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද ජි.බි.එම්.ඩි.නිමාෂා බණ්ඩාර 55 5
19 පාලි පද්‍ය ගාථා ගායනා 07 උකුවෙල ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, ගුරළවෙල පි.එච්.ටි.විහංගනා ද සිල්වා 87 1
යටවත්ත ශ්‍රි ඥානෝදය දහම් පාසල,දුල්ලෑව එම්.එම්.එස්.ඩි.සුභසිංහ 76 2
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ ආර්.එම්.එල්.එන්.රත්නායක 67 3
රත්තොට ශ්‍රි සම්බෝධි දහම් පාසල,මරදුරාවල ඩබ්.ජි.ටි.වි.වෙලගෙදර 66 4
විල්ගමුව ශ්‍රි නන්දාරාම දහම් පාසල,උණගොල්ල පි.ආර්.ජි.කේ.එම්.පිහිලිඇල 65 5
20 පාලි පද්‍ය ගාථා ගායනා 08 උකුවෙල ශ්‍රී  ධර්මවර්ධනාරාම දහම් පාසල,ඇල්වල අයි.ඒ.ඩි.ලංකික බණ්ඩාර 54 1
රත්තොට සිරි සීවලී දහම් පාසල,පල්ලේවේරගම පි.ජී.දර්ශන විරාජ් බණ්ඩාර 48 2
නාවුල ශ්‍රී  සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, හාඩුව,නාවුල ආර්.ඊ.ජී.ටි.නදිශා කුමාරී 40 3
මාතලේ ශ්‍රී සුචරීතෝදය දහම් පාසල,බෝගහකොටුව වයි.යු.ෂෙහාන් ඉන්ද්‍රඛිල දිනුෂේක්  36 4
යටවත්ත ශ්‍රී මලියදේව දහම් පාසල,දීවිල්ල,යටවත්ත බි.ඩි.ජී.ටි.ගිම්හාන් ධර්මරත්න 35 5
21 පාලි පද්‍ය ගාථා ගායනා 09 ගලේවෙල ශ්‍රි ධම්මානන්ද දහම් පාසල,බම්බාව  එස්.ජි.උමේෂා සංකල්පනා ජයරත්න 91 1
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ පි.ජි.වි.සි. බන්ඩාර 88 2
යටවත්ත ශ්‍රි සෝභිත දහම් පාසල,සැලගම පි.ජි.ඒ.කේ.පද්මසිරි 87 3
රත්තොට සිරි සිවලි දහම් පාසල, පල්ලේවේරගම එම්.බි.එම්.එම්.යු.තිලකරත්න 86 4
මාතලේ ශ්‍රි සම්බුද්ධ  ජයන්ති දහම් පාසල,එම්.සි පාර පි.එම්.බි.බි.රණසිංහ 84 5
22 පාලි පද්‍ය ගාථා ගායනා 10 ගලේවෙල ශ්‍රි මේධානන්ද දහම් පාසල,පුවක්පිටිය එස්.ඊ.එම්.අයි.එච්.ඒකනායක 68 1
මාතලේ ශ්‍රි සම්බුද්ධ ජයන්ති දහම් පාසල,එම්.සී. පාර බී.ඩි.වනිගසේකර 66 2
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ වි.ජි.කේ.දිල්හාරා 62 3
යටවත්ත ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,දීවිල්ල ඒ.එච්.ටි.ටි.ජි.ප්‍රේමතිලක 56 4
රත්තොට ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,කයිනැක අයි.ජි.ඩි.ප්‍රියදර්ශනි 54 5
23 පාලි පද්‍ය ගාථා ගායනා දහම් පාසල් අවසානය රත්තොට ශ්‍රි සුචරිතෝදය දහම් පාසල,පල්ලේගම ජි.ජි.එන්.ඩි.කුමාරසිංහ 93 1
උකුවෙල ශ්‍රි මේධංකර දහම් පාසල,වැලිගල ඩි.එම්.ටි.සි.දසනායක 83 2
ගලේවෙල ශ්‍රි සාරිපුත්ත දහම් පාසල,බබරගස්වැව එම්.එච්.එම්.ඒ.එස්.ජයතිස්ස 82 3
දඹුල්ල ශ්‍රි චන්දෝදය දහම් පාසල,අතුපාරයාය එස්.එම්.අයි.එස්.සේනානායක 76 4
නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද එම්.ජි.එන්.ප්‍රසංගිකා කුමාරි 75 5
24 පාලි පද්‍ය ගාථා ගායනා ධර්මාචාර්ය නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද එන්.ඩි.ජි.එන්.ටි.නාමල්දෙනිය 77 1
රත්තොට සිරි ගුණරතන දහම් පාසල,මැද වේරගම එස්.ජි.ඩි.ඩි.එන්.තිලකරත්න 76.5 2
දඹුල්ල ශ්‍රි චන්දෝදය දහම් පාසල,පහලවැව ජි.ජි.ඩි.තක්ෂිලා කුමාරි 76 3
විල්ගමුව ශ්‍රි නන්දාරාම දහම් පාසල, උණගොල්ල කේ.ජි.ටි.එස්.ධනංජනි 75.5 4
යටවත්ත ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,දිවිල්ල ඒ.ඩබ්.ඒ.එස්.එන්.යටවතුවල 75 5
25 ගද්‍ය රචනා 07 නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද පි.එල්.එල්.එස්.අබේවර්ධන 87 1
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල, හුණුකැටේ එම්.ජි.එන්.එන්.ගුණරත්න 84 2
උකුවෙල ශ්‍රි ධම්මරතන දහම් පාසල, කටුදෙණිය එච්.එම්.එච්.කේ.දුඹුකොළ 80 3
දඹුල්ල ශ්‍රි මෙත්සිරිපාය දහම් පාසල,නවගස්හින්න ජේ.එම්.එස්.ඩි.ජයසුන්දර 78 4
යටවත්ත ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,දීවිල්ල ඩබ්.ජි.ටි.සි.වෙලගෙදර 77 5
26 ගද්‍ය රචනා 08 උකුවෙල ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, නාගොල්ල ඊ.ජි.දෙනෙත් සත්සර 90 1
පල්ලේපොල ශ්‍රි චන්දානන්ද දහම් පාසල,මානන්වත්ත ඒ.ජි.එම්.එම්.ජයසිංහ 89 2
නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද එල්.ටි.දිව්‍යංගා  88 3
යටවත්ත ශ්‍රි සුචරිත දහම් පාසල,ඩන්ගන්පෙදෙස කේ.ජි.එම්.ඒ.කොටින්කඩුව 87 4
ගලේවෙල ශ්‍රි සාරිපුත්ත දහම් පාසල,බඔරගස්වැව ආර්.එම්.එච්.ඩි.රත්නායක 86 5
27 ගද්‍ය රචනා 09 උකුවෙල ශ්‍රි සුමනතිස්ස දහම් පාසල,කළල්පිටිය එම්.ජි.කේ.වි.සුභරත්න 93 1
දඹුල්ල ශ්‍රි බෝසත් දහම් පාසල,පොහොරන්වැව එච්.එම්.ඩි.අයි.හේරත් 90 2
නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද පි.කේ.ඩබ්.එල්.ඖචිත්‍යා බණ්ඩාර 88 3
රත්තොට ශ්‍රි සරණතිස්ස දහම් පාසල,මාවුස්සාගොල්ල එස්.පි.එම්.දිල්රුක්ෂි 85 4
විල්ගමුව ශ්‍රි නන්දාරාම දහම් පාසල,උණගොල්ල ඒ.ජි.යු.ටි.සමරසිංහ 84 5
28 ගද්‍ය රචනා 10 ගලේවෙල ශ්‍රි ඥානරතන දහම් පාසල,බුලනවැව,දේවහුව ඒ.ජි.හිරුණිමා දෙව්මන්ති දිසානායක 87 1
රත්තොට ශ්‍රි සුමංගල දහම් පාසල,ඕවල,කයිකාවල එස්.එම්.පි.පි.විජේරත්න 78 2
මාතලේ ශ්‍රි විමල දහම් පාසල,කොටුවේගෙදර ඩබ්.ආර්.එස්.ඩබ්.එම්.ඩි.ටි සමරකෝන් 76 3
පල්ලේපොල ශ්‍රි ගාමිණි දහම් පාසල,නාගහපොල ඩි.එම්.ටි.රසාංජනා දිසානායක 70 4
ලග්ගල ශ්‍රි සෝමානන්ද දහම් පාසල,වැල්ලේවෙල ඊ.එම්.පියුමි චතුරිකා ඒකනායක 67 5
29 ගද්‍ය රචනා දහම් පාසල් අවසානය යටවත්ත ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,දීවිල්ල නෙත්මි විහාරා අබේරත්න 58 1
විල්ගමුව ශ්‍රි නන්දාරාම දහම් පාසල, උණගොල්ල ඒ.ජි.එම්.ඩි.ගුණතිලක 55 2
උකුවෙල සිරි සුධර්මෝධය දහම් පාසල,අයිතාලියද්ද ෂෙහානි නිසංසලා ධර්මප්‍රිය 53 3
පල්ලේපොල ශ්‍රි මේධංකර දහම් පාසල,අකුරම්බොඩ එච්.එම්.එම්.පි.බි.හේරත් 51 4
ලග්ගල ශ්‍රි සිලරතන දහම් පාසල,මාඔය එම්.ජි.අචිනි ගංගා ප්‍රියදර්ශනි 45 5
30 ගද්‍ය රචනා දහම් ධර්මාචාර්ය උකුවෙල ශ්‍රි මේධංකර දහම් පාසල,වැලිගල ඒ.ජි.එස්.එල්.ධර්මසේන 69 1
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර  දහම් පාසල,හුණුකැටේ කේ.ජි.එස්.තත්සරණි 63 2
පල්ලේපොල ශ්‍රි ධම්මානන්ද දහම් පාසල,අකුරම්බොඩ එම්.ජි.එච්.එන්.සෙව්වන්දි 61 3
විල්ගමුව ශ්‍රි ඥාණානන්ද දහම් පාසල,බත්ගම්පල ඩබ්.එම්.ජි.අචිනි සෙව්වන්දි 46 4
දඹුල්ල ශ්‍රි චන්දෝදය දහම් පාසල,අතුරුපායයාය ආර්.පි.එම්.සි. කරුණාරත්න 42 5
31 කථික නිපුණතා 07 යටවත්ත ශ්‍රි මලියදේව දහම් පාසල,දිවිල්ල එම්.ඒ.හෂානා මදුසරණි 78 1
නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද ජි.එස්.කස්තුරිආරච්චි 71 2
පල්ලේපොල ශ්‍රි සුචරිතවර්ධන දහම් පාසල,මහවෙල කේ.ඩි.ජි.සී. සත්සරණි පුෂ්පකුමාර 70 3
මාතලේ ශ්‍රි විමල දහම් පාසල,කොටුවේගෙදර ඩබ්.එම්.ඩබ්.ඩබ්.විජේකෝන් 66 4
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ එල්.සම්ත් නෙරංජන පෙරේරා 64 5
32 කථික නිපුණතා 08 මාතලේ ශ්‍රි ශාක්‍යසිංහාරාම  දහම් පාසල,එම්.සී පාර බි.එච්.ඩි.නාදිත්‍යා 91 1
රත්තොට සිරි සිවලි දහම් පාසල, පල්ලේවේරගම ඊ.ඒ.එස්.එස්.එදිරිසිංහ 90 2
උකුවෙල ශ්‍රි ධර්මවර්ධනාරාම දහම් පාසල,ඇල්වල දිනුකා හිෂාදි හොලවේ 87 3
නාඋල ශ්‍රි සුචරිත දහම් පාසල,අරංගල කේ.ඩි.ඒ.එස්.තිසරංගි 85 4
යටවත්ත ශ්‍රි ඥානෝදය දහම් පාසල,වාලවෙල ඩබ්.කේ.ජි.ඩි.යු.ජයසිංහ 83 5
33 කථික නිපුණතා 09 රත්තොට ශ්‍රි සරණතිස්ස දහම් පාසල,මාවුස්සාගොල්ල එස්.කේ.යු.සිල්වා 81 1
දඹුල්ල ශ්‍රි බෝසත් දහම් පාසල,සදලංකාවත්ත එච්.එම්.සි.ඩිල්ෂාන් හේරත් 77 2
විල්ගමුව ශ්‍රි නන්දාරාම දහම් පාසල,උණගොල්ල ආර්.ජි.ආර්.එම්.වික්‍රමසිංහ 72 3
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,ගම්මඩුව කේ.ජි.ඩි.එම්.වීරක්කොඩි 60 4
මාතලේ සිරි දම්මිස්සර දහම් පාසල,කුඹියන්ගොඩ කේ.එම්.ඒ.එච්.අබේරත්න 58 5
34 කථික නිපුණතා 10 රත්තොට ශ්‍රි සුචරිතෝදය දහම් පාසල,පල්ලේගම බි.ටි.ජි.ඊ.ඩි.එම්.ආර්.එදිරිසිංහ 88 1
ගලේවෙල ශ්‍රි ධම්මරතන දහම් පාසල,මාදිපොල ආර්.එම්.ටි.ආර්.රත්නායක 86 2
නාඋල ශ්‍රි ගෞතම දහම් පාසල,මේල්පිටිය ජේ.එම්.ටි.ජි.ජි.කේ.කරුණාරත්න 85 3
අඹන්ගඟ ශ්‍රි සුමනසාර දහම් පාසල,හුණුකැටේ කේ.කේ.ජි.අනුත්තරා සෙව්වන්දි 78 4
විල්ගමුව ශ්‍රි නන්දාරාම දහම් පාසල,උණගොල්ල ආර්.එම්.ඒ.ජි.එන්.ටි.රත්නායක 78 5
35 කථික නිපුණතා දහම් පාසල් අවසානය ගලේවෙල ශ්‍රි සුමන දහම් පාසල, නාගොල්ල ආර්.ජි.ආර්.එස්.කුලසුරිය 81 1
දඹුල්ල සිරි ධිරානන්ද දහම් පාසල,කළුන්දෑව ඩබ්.ජි.අමේෂා දිල්ෂානි 70 2
රත්තොට සිරි සිවලි දහම් පාසල, පල්ලේවේරගම එම්.එච්.කේ.ඩි.සිල්වා 68 3
නාඋල අරංගල දහම් පාසල,අරංගලයාය වයි.ජි.අයි.ඩි.බි.කරුණාරත්න 66 4
උකුවෙල සිරි ධම්මරතන දහම් පාසල,උඩතැන්න එච්.ඩි.සිත්මි හිමාෂා පෙරේරා 64 5
36 කථික නිපුණතා ධර්මාචාර්ය පල්ලේපොල ශ්‍රි සුමන දහම් පාසල, ඇහැලේපොල වයි.ඊ.එම්.අයි.ඩබ්.එන්.එච්.බී රඹුක්වැල්ල 67 1
දඹුල්ල ශ්‍රි චන්දෝදය දහම් පාසල,අතුරුපායයාය පි.ඒ.ජි.ටි.එස්.දර්ශන කුමාර 64 2
යටවත්ත ශ්‍රි ජිනරතන දහම් පාසල,දීවිල්ල ඩබ්.ජි.එස්.ඒ.පි.වර්ණකුලසුරිය 63 3
මාතලේ මා/ආනන්දෝදය දහම් පාසල,විහාර පාර වයි.ජි.එම්.එස්.ආරියවංශ 61 4
නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද එන්.ඩි.ජි.එල්.තිරුෂික 60 5
37 චිත්‍ර ප්‍රාථමික නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද ජේ.එම්.එල්.එච්.ජයසුන්දර 90 1
මාතලේ ශ්‍රි විමල දහම් පාසල,කොටුවේගෙදර බි.එල්.ජනංජනි 88 2
පල්ලේපොල ශ්‍රි ඥාණරතන දහම් පාසල,  මිල්ලවාන එච්.එම්.වයි.එස්.ජයරත්න 84 3
රත්තොට ශ්‍රි ධර්මකිර්ති දහම් පාසල,කයිකාවල එච්.එම්.වයි.කේ.හේරත් 80 4
ගලේවෙල ශ්‍රි ධම්මානන්ද දහම් පාසල,. බම්බාව ආර්.ඒ.ඒ.රණතුංග 79 5
38 චිත්‍ර  කණිෂ්ඨ ගලේවෙල ශ්‍රි ධම්මපාල දහම් පාසල, ගලේවෙල ඒ.ජි.සදුනි තක්ෂිලා රාජපක්ෂ 91 1
දඹුල්ල ශ්‍රි චන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල,දඹුල්ල එම්.ජී.එම්.එච්.විජේරත්න 89 2
මාතලේ ශ්‍රි සුචරිතෝදය දහම් පාසල,බෝගහකොටුව යු.කේ.කාව්‍යා තේජානි දිසානායක 87 3
නාඋල ශ්‍රි අංගීරස දහම් පාසල,නාලන්ද කේ.එච්.එම්.ඒ.ජි.ජනනි අප්සරා 81 4
පල්ලේපොල ශ්‍රි බෞද්ධාලෝක දහම් පාසල, පල්ලේපොල ඩි.එම්.එච්.ඊ. යු.බණ්ඩාර සෝමරත්න 78 5
39 චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ නාඋල සිරි සුචරිත දහම් පාසල,අරංගල ජි.එම්.සි.ආර්.දේශප්‍රිය 96 1
මාතලේ ශ්‍රි පුණ්‍යවර්ධන දහම් පාසල,මාතලේ එච්.එච්.වි ද සොයිසා 90 2
උකුවෙල ශ්‍රි රතනසාර දහම් පාසල,ගනේගොඩ එන්.එල්.වික්‍රමපතිරණ 88 3
විල්ගමුව ශ්‍රි සුමනතිස්ස දහම් පාසල,පේරකනත්ත අයි.බි.පි.මාධව තිලිණ බණ්ඩාර 84 4
දඹුල්ල ශ්‍රි බෝසත් දහම් පාසල,පොහොරන්වැව පි.එච්.කවීෂ් ශෙනාල්  82 5
40 මව්පිය ගුණ ගායනා කණිෂ්ඨ උකුවෙල ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල,,නාගොල්ල බි.එම්.අධීෂ මිහිරංග බස්නායක 95 1
පල්ලේපොල ශ්‍රි ඥාණරතන දහම් පාසල, වෙලේමුල්ල,  එන්.ජි.ඩි.පි.එස්.ජයරත්න 93 2
රත්තොට ශ්‍රි සරණංකර දහම් පාසල, සපුවිද  ආර්.එස්.කේ.පි.ගුණරත්න 90 3
නාඋල ශ්‍රි ධම්මානන්ද දහම් පාසල,කරවිලහේන පාර,  ටි.එම්.ජි.ජි.ටි.දසුන්ධි නිකවල 89 4
යටවත්ත ශ්‍රි සුමංගල දහම් පාසල, දුල්ලෑව, මාතලේ පි.ජි.කේ.එන්.නිශ්ශංක 84 5
41 මව්පිය ගුණ ගායනා ජ්‍යෙෂ්ඨ රත්තොට ශ්‍රි සරණතිස්ස දහම් පාසල,මාවුස්සාගොල්ල ජි.ඩබ්.ජි.එස්.සෙව්වන්දි  92 1
ගලේවෙල ශ්‍රි සද්ධර්මෝධය දහම් පාසල,මාදිපොල ඊ.එම්.පි.ඩි.ඒකනායක 86 2
දඹුල්ල ශ්‍රි බෝසත් දහම් පාසල,පොහොරන්වැව එච්.එම්.වි.එන්.හේරත් 82 3
නාඋල සිරි සුචරිත දහම් පාසල,අරංගල එස්.පි.එන්.පි.විරවර්ධන 79 4
මාතලේ ශ්‍රි සුචරිතෝදය දහම් පාසල,බෝගහකොටුව පි.කේ.දෙවොලගේ 77 5
             
201910.06 වන දින මාතලේ  විජය විද්‍යාලයේදි පවත්වනු ලැබු දිස්ත්‍රික් දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් වැඩ සටහනේ ප්‍රතිඵල ලේඛණය සත්‍ය හා 
නිවැරදි බව ප්‍රකාශ කරමි.        
             
පරික්ෂා කලේ:          
  පුජ්‍ය උඩුරාවණ සුමණරතන හිමි   එස්.එම්.ජී.කේ.පෙරේරා    
  දිස්ත්‍රික් ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ ගරු ලේඛකාධිකාරී දිස්ත්‍රික් ලේකම් /දිසාපති- මාතලේ