නිවේදනයයි !

රට තුළ මේ දිනවල උත්සන්නවී ඇති කොරෝනා  වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජනතාවට සිදු වන දුක් ගැනවිලි හා නොවිසඳුණු  ගැටළු ඇත්නම් පහත දුරකථන අංක වලට දැනුවත් කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

දිස්ත්‍රික් ලේකම්,

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,

මාතලේ.

විමසීම් සඳහා -: දුක්ගැනවිලි කමිටුව

නම

තනතුර

දුරකථන අංක

එන්.බී.ඒ.එල්.එම්.සමරසිංහ මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

071-8475893

කේ.ආර්.එන්.මල්කාන්ති මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(කුඩා ව්‍යාපාර )

071-8228874

කොරෝනා මර්දන ජාතික වැඩසටහන -2020

දුක්ගැනවිලි කමිටුව - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මාතලේ

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින්

 

නම

තනතුර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

දුරකථන අංකය

01

ඩී.එම්.එස්.වී දසනායක මිය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

නාඋල

077-2270730

066-2246845

02

එම්.ඒ .ඩී.පී.අයි මාකේවිට මිය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

දඹුල්ල

071-3948828

066-2283008

03

අයි.ජී.ජී.කේ කරුණාරත්න මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

රත්තොට

071-7787838

04

ඩබ්.එම්.සී. නවරත්න මයා

සහකාර ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම්

ගලේවෙල

071-2875456

05

ආර්.එස්.හේරත් මෙය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

අඹන්ගග කෝරළේ

071-8275556

06

ජේ.ඒ.එස් ජයරත්න මයා

මුලස්ථාන සමෘද්ධි කළමනාකාර

උකුවෙල

071-6518177

07

එම්.එම්.සී.ඒකනායක මෙය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

පල්ලේපොල

071-6324741

08

එච්.කේ.එල්.එස් ගුණරත්න

පරිපාලන නිලධාරි

යටවත්ත

071-2494268

09

සුභාෂනි විජේසිංහ මිය

පරිපාලන නිලධාරි

මාතලේ

071-8308020

10

ජේ.පී.සී උඩකුඹුර මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

ලග්ගල

071-2245264

11

ජී.එම්.පද්මිණි ජයසුරිය මිය

පරිපාලන නිලධාරි

විල්ගමුව

071-5113424