දිස්ත්‍රික් කෘෂීකර්ම කමිටුව

මාතලේ දිස්ත්‍රික් කෘෂීකර්ම කමිටු  රැස්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරා මහතා‌ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  2020.06.09  දින  පෙ.ව. 9.00ට  දිස්ත්‍රික් ලේකම්  කාර්යාලයීය  ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.

දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටුව

මාතලේ දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටු  රැස්වීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරා මහතා‌ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.06.09  දින  ප.ව. 1.00ට  දිස්ත්‍රික් ලේකම්  කාර්යාලයීය  ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.