කොරොනා වෛරස වසංගතය පාලනය කිරීම සදහා රජය විසින් පනවා ඇති ඇදිරි නිතිය හේතු කොටගෙන අපහසුතාවයට පත්ව ඇති මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට අවැසි අහාර සහ අනෙකුත් පාරිභෝගික දව්‍ය මිලදී ගෙන එම ජනතාව වෙත ලබා දීම සදහා දිස්ත්‍රික්කයේ එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකට ලක්ෂ 08 බැගින් ලක්ෂ 88 ක් අත්තිකාරම් වශයෙන්  අවුරුදු සමයට පෙර ලබාදී තිබේ.