කෝවිඩ් 19 වසංගත  තත්වය හේතුවෙන්  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ වකුගඩු රෝගයෙන් පෙලෙන  පුද්ගලයින්ට  රු 5000.00 දීමනාව නිවෙස්වලටම  ගොස් ලබාදීමට  කටයුතු කරන ලෙස  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.ජී.කේ පෙරේරා මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දීමනා ලබන වකුගඩු රෝගීන්  1973 දෙනෙකු සිටින  අතර පෙරොත්තු ලේඛනයේ  සිටින  සිටින රෝගීන් සංඛ්‍යාව  537ක් පමණ වේ.  දැනට දීමනා ලබන හා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටි සියළු දෙනාට එනම් රෝගීන් 2510 දෙනෙකු සදහා රු 5000.00 බැගින්  දීමනා ලබා දීමට  කටයුතු කොට තිබේ.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  දුෂ්කරම  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වන  විල්ගමුව කොට්ඨාසයෙන් වැඩිම වකුගඩු රෝගීන්  සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන අතර  එම සංඛ්‍යාව 1091ක් පමණ වේ.