මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කෝවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන්  පිඩාවට පත්  ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් 2927 ක්   සදහා රු 5000ක බැගින් වු ජීවනාධාර මුදල් ලබාදී තිබේ. මෙයින්  2345 දෙනෙකු මේ වන විටත් මාසික ජීවනාධාර ලබන පුද්ගයින් වන අතර  582 දෙනෙකු පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටි  පුද්ගලයින් වේ.

මෙම දීමනා දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතා උපදෙස් පරිදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ  ග්‍රාමනිලධාරින් හා සංවර්ධන නිලධාරින් මගින් අදාල  නිවසටම ලබාදීමට කටයුතු කොට තිබේ.