කෝවිඩ් වසංගත  තත්වය හේතුවෙන්  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ වයස අවුරුදු 70 ඉක්මවු  අඩු ආදායම්ලාභි  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්   16394ක් සදහා රු 5000.00 බැගින් වැඩි හිටි දීමනාව  ලබා දී තිබේ.  වයස  අවුරුදු  70 වැඩි  පුද්ගයින් 11812 දෙනෙකු සදහා මේ වන විටත් රු. 2000.00 දීමනාවක් ගෙවන  අතර මෙම අප්‍රේල් මාසය සදහා   එම  මුදල රු. 5000.00 දක්වා වැඩි කොට නිවසට ගොස් ලබාදීමට කටයුතු කොට තිබේ.  දැනට දීමනාව ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට අමතරව පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටි පුද්ගලයින්  4582 දෙනෙකු සදහාද රු 5000.00ක දීමනාව මෙම අප්‍රේල් මාසය සදහා ලබාදී තිබේ.  ඒ් අනුව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුැවැසියන්  116394 සදහා රු 5000.00 බැගින් දීමනාව ලබාදී තිබේ.

මේ අතර වසය  අවුරුදු 100 ඉක්ම වු  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන 14 දෙනෙකු සදහාද  රු 5000.00 දීමනාව ලබාදී තිබේ. A