කෝවිඩ් (covid) 19 වසන්ගතය පැතිර යාම වැලැක්වීම සදහාත්  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින්ගේ ආරක්ෂාව සදහාත්   විශේෂ ‌සෞඛ්‍යාරක්ෂිත වැඩ සටහනක් මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ් අනුව  දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණෙන නිලධාරීන්ට හා  සේවාලාභින්ට  දෑත් පිරිසිදු කරගැනීම සදහා  අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා තිබේ. මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම විශේෂ  වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කෙරේ.   

 

 hand wash