රත්තොට  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  මීට වසර කීපයකට පෙර  නාය යෑමට ලක් වු  නිකොලොය ප්‍රදේශයේ  ජල උල්පත්  ප්‍රතිපෝෂණය කිරිම  හා පරිසර පද්ධතිය  යළි ප්‍රතිස්ඨාපනය  කිරිමේ අරමුණින් පැළ සිටුවිමේ වැඩ සටහනක්  මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කොට තිබේ.  නාය යෑමට ලක්වු  නිකොලොය ප්‍රදේශයේ   පැළ 200ක් රෝපණය කිරිමේ කටයුතු 2020.01.23 වන දින  පෙ.ව. 9.00ට  දින  සිදු කිරීමට  සැලසුම් කොට තිබේ.