මාතලේ තැපැල් ඡන්දයට සියල්ල  සුදානම

            ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව තැපැල්  ඡන්ද අයදුම් පත්‍ර 22918ක් ඉදිරිපත් වී එයින්  තැපැල් ඡන්ද  ප්‍රකාශ කිරීම සදහා    21294ක්  සුදුසුකම් ලබා ඇති බවත් ඔවුන්ට තම  ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සුදානම් කර ඇති බව   මාතලේ තේරිම් බාර නිලධාරි / මහ දිසාපති කරුණාසිරි පෙරේරා මහතා පැවසිය.  මේ අනුව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම මධ්‍යස්ථාන 156 කදි ඔක්තෝබර් 31 හා නොවැම්බර් 01 යන දිනවල  සුදුසුකම් ලත්  නිලධාරින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතය. 

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාල හා පොලීසිය යන ආයතනවල තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම නොවැම්බර් මස .04 වන දින සිදු කිරිමට නියමිතය.

මෙම දිනවල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමට නොහැකි වන නිලධාරීන් සඳහා නොවැම්බර් මස .07 වන දින මාතලේ  දිස්ත්‍රික්  ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි මැතිවරණ කාර්යාලයේදි තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට අවස්ථා සලසා ඇත.තැපැල් ජන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම සදහා සෑම තැපැල් ජන්ද මධ්‍යස්ථායක් වෙතම රාජ්‍ය නිලධාරීන් පත්කොට ඇති බව ද පැවසීය.

          මෙම 16 දා පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයේදී මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ  දඹුල්ල, ලග්ගල, මාතලේ හා  රත්තොට යන මැතිවරණ කොට්ඨාස නියෝජනය කරමින් මෙවර  ඡන්ද දායකයින් 401496 ක් ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සුදුසුකම් ලබා ඇත.   වැඩිම ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාවක් අයත් වන්නේ දඹුල්ල ඡන්ද කොට්ඨාසයට වන අතර එම සංඛ්‍යාව 1.39,857  කි. ලග්ගල 73,617ක්, මාතලේ 89,490ක්, රත්තොට 98,532ක් වශයෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ ඒ අනුව සුදුසුකම් ලබා ඇත.