සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලය තුළ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් ජංගම සේවා පවත්වාගෙන යාම සදහා අවසරපත් ලබාදීම 

ජංගම සේවා මඟින් ලබා දෙන භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳ විස්තර - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් 

1. කොරෝනො වෛරස පිළිබඳ ප්‍රශ්න හො පිළිතුරු 

2. කොරෝනා වෛරසය පැතිරයන ප්‍රදේශවල සිට පැමිණෙන ශ්‍රී ලංකා සිසුන් / පුරවැසියන් සහ විදේශ ිකයන් සඳහා උපදෙස් 

 

3. වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය වෙබ් අඩවිය