අපේ  දැක්ම

ජනතා හිතවාදී පරිපාලනයක් ස්ථාපිත කිරිම තුලින් දිවයිනේ විශ්ෂ්ඨතම පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය බවට පත්විම අපගේ දැක්මයි.

අපේ මෙහෙවර

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්‍ෂමව සහ ඵලදායි ලෙස ඉටුකිරිමට අවශ්‍ය මානව සහ හෞතික සම්පත් මානාව කළමනාකරණය කරමින් ජාතික සංවර්ධනයට ප්‍රශස්ත ලෙස දායක විම..

FaLang translation system by Faboba